Regulamin

REGULAMIN

 

 1. WSTĘP

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień złożonych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu internetowego cpluse.pl/kursy;”.
 2. Właścicielem Serwisu jest spółka „OMEGA Pilzno” International Transport & Spedition Godawski & Godawski sp. z o.o. w Pilźnie przy ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043558, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 8722106396 oraz numer statystyczny: REGON 691563311.
 3. Klient korzystający ze Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres marketing@omega-pilzno.com.pl
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi:
 5. zapoznania się z asortymentem Serwisu,
 6. sprzedaży Produktów,
 7. umożliwiania zamieszczania opinii o Serwisie przez Klientów,
 8. prowadzenia Konta Klienta.
 9. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Usługodawca – Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski sp. z o.o. / właściciel Serwisu.
 2. Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności 
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, nabywa dostęp do Kursu i innych Produktów Cyfrowych na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Klientowi oznaczony unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem. Proces autoryzacji dostępu (logowanie) do zasobów Konta wymaga podania loginu i hasła.
 5. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kurs – odpłatny Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowane w moduły mieszczące zestawy prezentacji, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w opisie udostępnionym w Serwisie.
 7. Metody Płatności – usługi przekazu płatności dokonane przez Klientów na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem operatorów płatności wskazanych w Serwisie.
 8. Newsletter – nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o oferowanych przez Usługodawcę produktach, nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja – czynność, polegająca na podaniu przez Klienta wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. m.in. na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku za nabyty dostęp do Kursu.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Produkty Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie artykułów, e-booków, podcastów, tutoriali.
 14. Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym cpluse.pl/kursy/ oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi umożliwiające Klientom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z produktami i usługami Usługodawcy oraz zawieranie Umów.
 15. Treści Cyfrowe – dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 16. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana przez Klienta w formularzu zgłoszenia.
 17. Umowa – umowa sprzedaży dostępu do Kursu zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 18. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne lub bezpłatne korzystanie przez Klienta z Produktów Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Treściami Cyfrowymi prezentowanych w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 5. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 6. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  1. korzystaniu z Produktów Cyfrowych bez umowy bądź licencji z Usługodawcą lub z naruszeniem takich warunków;
  2. kopiowaniu, modyfikacji, hostowaniu, przesyłaniu strumieniowym, sublicencjonowaniu lub odsprzedawaniu Produktów Cyfrowych;
  3. uzyskiwaniu dostępu lub próbie uzyskania dostępu do Kursów w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Konta;
  4. wszelkim omijaniu ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego korzystania z Kursów;
  5. publicznym udostępnianiu Produktów Cyfrowych, w szczególności w serwisach internetowych, zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie;
  6. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  7. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywym podawaniu lub przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  8. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  9. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści lub kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  10. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Klienta od korzystania z Produktów Cyfrowych oferowanych w ramach Serwisu,
  11. umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  12. utworzeniu Konta Klienta w celu naruszenia niniejszych warunków lub obejścia zamknięcia Konta bądź innego rodzaju działań podejmowanych przez Usługodawcę;
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 9. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE.
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Celem zapoznania się z zawartością danego Kursu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 10 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Klient powinien wysyłać stosowne zapytaniem do Usługodawcy na adres: kontakt@cpluse.pl
 4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach danego Kursu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@cpluse.pl 
 6. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Kursów oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Treści Cyfrowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 8. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia dostępowego Klienta podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

 

 1. NIEODPŁATNE PRODUKTY CYFROWE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Klientowi bezpłatny dostęp do Produktów Cyfrowych oznaczonych jako nieodpłatne (brak ceny sprzedaży) oraz usługę Newsletter.
 2. Zawarcie umowy nieodpłatnego dostępu do Produktów Cyfrowych prezentowanych w Serwisie następuje każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na stronę internetową Serwisu, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Klienta subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 3. Produkty Cyfrowe oferowane w ramach usług bezpłatnych mogą być dostępne czasowo. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub uzupełniania bezpłatnych Produktów Cyfrowych w dowolnym czasie.
 4. W ramach usługi Newsletter Usługodawca wysyła na adres e-mail podany przez Klienta informacje handlowe dotyczące swoich produktów i usług.
 5. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrany danych osobowych w w/w zakresie są dostępne w Polityce Prywatności.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do niego w ramach tej usługi.
 7. Możliwość korzystania przez Klientów z usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy i adresowany do Klienta zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).

 

 1. KURSY ONLINE, REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów online prezentowanych na dedykowanej Platformie szkoleniowej. Dostęp do Kursu możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową.
 2. Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Kursów następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji, złożenia Zamówienia oraz zapłaty ceny.
 3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia Konta w Serwisie i od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu.
 7. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 9. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.
 10. Złożenie Zamówienia na dany Kurs następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Klientowi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.
 11. W celu uzyskania dostępu do Kursu za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 9 niniejszego Regulaminu.
 12. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Klient otrzyma e-mail z informacją o tym, że dany Kurs jest już dla niego dostępny na Platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Kurs do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.
 13. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
 14. Klient może zamówić Kursy oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego Zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy Kurs trafi do regularnej sprzedaży. Klient każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji Zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie Kursu.

 

 1. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z KURSU.
 1. Klient poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp i korzystanie z Kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Kursu (dalej: okres abonamentowy).
 2. Korzystanie z Kursu w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Klienta – korzysta on z udostępnionych treści w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 3. Licencja dotyczy tylko jednego Kursu i przysługuje jedynie Klientowi. Zabronione jest umożliwianie innym osobom korzystania z danego Kursu przy użyciu informacji o Koncie Klienta lub zezwalanie na to. Wszystkie materiały udostępniane w ramach Kursu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do ich użytku. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Kursu, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, odsprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Kurs uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres email wskazany przez Klienta na jego Koncie.
 5. Zapoznanie się z treścią Kursu wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Z tych względów usunięcie Konta Klienta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Kursu.
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Klienta przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 7. W wypadku gdy dany Kurs dotyczy stanu faktycznego regulowanego określonymi przepisami prawa, Usługodawca nie odpowiada za sytuację w której po wykupieniu Kursu (w okresie abonamentowym) następuje zmiana przepisów prawa mających zastosowanie do sytuacji tłumaczonej Kursem. W takim wypadku Klientowi nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia (np. o zwrot lub zmniejszenie opłaty, o uaktualnienie Kursu, itp.).

 

 1. CENY I PROMOCJE.
 1. Ceny sprzedaży dostępu do Kursów wskazane są każdorazowo przy danym Kursie zamieszczonym w Serwisie.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Kursie jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. Powyższe opłaty uiszczane są wyłącznie za pośrednictwem Metod Płatności wskazanych w Serwisie i na zasadach określonych w paragrafie 9 Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Kursów lub Wydarzeń oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. PŁATNOŚCI.
 1. Klient dokonuje płatności za dostęp do danego Kursu przy pomocy Metod Płatności wskazanych w Serwisie.
 2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego przez danego operatora usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, określają zasady odpowiedzialności operatora danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.

7. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny operator danej Metody Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

8. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

 

 1. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kc. za niezgodność z umową sprzedaży Kursów (lub innych produktów) zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kurs wolny od wad.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Reklamacja danego Kursu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Usługodawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
 9. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Usługodawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 10. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Usługodawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Usługodawcę.
 11. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 1. Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 3. reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy lub w inny sposób, że zakupiony Kurs/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 3. W przypadku sprzedaży Kursu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Kursu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 2. Produkty oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Kursu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Usługodawcy w formie dokumentowej.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Usługodawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Usługodawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 5. Usługodawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Kursu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 6. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Usługodawcę,  
 7. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Kursu i/lub opisu Kursu,
 8. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 9. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Kursu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 10. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Kursu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Usługodawcy: 
 11. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
 12. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 13. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 14. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Kursy nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 15. Usługodawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Kursów udostępnionych przez Usługodawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 16. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Kursów. 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest „OMEGA Pilzno” International Transport & Spedition Godawski & Godawski sp. z o.o. w Pilźnie przy ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043558 zwana w Regulaminie również Usługodawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: ______.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2021 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Usługodawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………. Produkt  …………………………………………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

 

Wada polega na: ……………………………………………………………………………………………..……. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: …………………..………………………………….

 

 

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Usługodawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………. Produkt …………………………………………………………………….……………………

[informacja o produkcie] jest wadliwy.

 

Wada polega na: ………………….………………………………………………………………………………. …………………..………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………..………………………………….

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________        Podpis: __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Usługodawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: …………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 4

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Usługodawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________                  Podpis: _____________

 

 

Pobierz regulamin

Koszyk
Przewiń do góry